شیوه رسیدگی به پرونده های داوری

شیوه رسیدگی به پرونده های داوری از ثبت دادخواست تا صدور رای

در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع می شود. شیوه رسیدگی تابع مقررات و آیین نامه داخلی داوری مرکز می باشد که آن نیز به طور کلی مبتنی بر مقررات آیین دادرسی مدنی در داوری های داخلی و مقررات قاتون داوری تجاری بین المللی مصوب 1379 در داوری های بین المللی می باشد.

لازم به ذکر است تراضی طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری به منزله قبول آیین داوری مرکز و سایر آیین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد. محل انجام در داوری های داخلی مقر مرکز داوری و به زبان فارسی می باشد.

مطالعه بیشتر »
هر آنچه که لازم است درباره داوری بدانید داوری چیست؟

هر آنچه که لازم است درباره داوری بدانید داوری چیست؟

هرگاه افراد بایکدیگر قرارداد و عقدی منعقد می نمایند، همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند، لذا برای حل این اختلاف ناگزیر هستند به مرجعی برای حل اختلاف مراجعه نمایند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلافات مورد استفاده بوده است، مراجعه به دادگستری است اما در کنار این شیوه، یک روش غیر قضایی به عنوان داوری نیز وجود دارد.

داوری عبارت است از؛ رفع اختلاف بین طرفین دعوا بدون رعایت تشریفات رسیدگی قضایی در خارج از دادگاه، توسط شخص حقیقی یا حقوقی که طرفین پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن وی را تعیین می­نمایند.

مطالعه بیشتر »