نمونه شرط داوری

یکی از روش های ارجاع دعوا به داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری، گنجاندن شرط داوری در قرارداد فی مابین طرفین قبل از بروز اختلاف است. به بیان دیگر برای آنکه بتوانید پس از بروز اختلاف، دعوای خود را برای حل و فصل و صدور رای در مرکز داوری آوای سلوک ایرانیان با ثبت دادخواست داوری طرح نمایید و از خدمات مرکز بهرمند گردید لازم است شرط داوری ذیل را که یک شرط مستقل از قرارداد تجاری تان محسوب می شود به صورت یک ماده مستقل تحت عنوان شرط داوری در قرارداد خود بگنجانید.

علاوه بر این روش، مراجعه حضوری طرفین به مرکز داوری پس از حصول اختلاف و توافق دوجانبه آنان مبنی بر ارجاع دعوا به داوری که از طریق امضا قرارنامه مرکز داوری محقق می گردد نیز مسیر دیگری برای ارجاع اختلاف به مرکز داوری است.نمونه قرارنامه مرکز داوری آوای سلوک ایرانیان جهت مطالعه و کسب آشنایی بیشتر در ذیل قرارداده شده است.